ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์

การซื้อสินค้าทั้งหมดจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด แคตตาล็อก รวมทั้งแคตตาล็อกบนเว็บไซต์จะใช้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ผู้ซื้อทุกคนที่ใช้บริการแคตตาล็อกและบริการการสั่งซื้อทางเว็บไซต์ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อความที่ลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัทฯ

1. การลงทะเบียน

1.1 การใช้บริการ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าของบริษัทให้ครบถ้วน หลังจากที่ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าอย่างครบถ้วนตามวิธีที่กำหนดโดยบริษัทและได้รับการอนุมัติให้เป็นลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทแล้ว บริษัทจะออกรหัสลูกค้าและผู้สมัครจะเปลี่ยนเป็นลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องยื่นขอลงทะเบียน เช่นเดียวกับการลงทะเบียนลูกค้า กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของเราเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการการลงทะเบียน

1.2 บริษัทอาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครเพื่อที่จะลงทะเบียนเป็นลูกค้าของบริษัทด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  (1.2.1) ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไปแล้ว
  (1.2.2) สถานที่ประกอบธุรกิจหลักของผู้สมัครหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ขณะขอลงทะเบียนลูกค้าอยู่นอกประเทศไทย
  (1.2.3) ปรากฏชัดว่าผู้สมัครเคยถูกเพิกถอนการลงทะเบียนลูกค้าในอดีต
  (1.2.4) รายละเอียดใด ๆ ในการสมัครลงทะเบียนลูกค้าไม่เป็นความจริง
  (1.2.5) ผู้สมัครพยายามโอนหรือขายเลขทะเบียนลูกค้า หรือไอดีผู้ใช้ หรือ
  (1.2.6) เรื่องอื่นใดตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมในการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนลูกค้า

1.3 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องให้หมายเลขลูกค้าที่ออกให้ตอนที่มีการลงทะเบียนเป็นลูกค้าภายใต้ (ข้อ 1.1) นี้ โปรดทราบว่าหมายเลขลูกค้าจะแตกต่างจากไอดีเข้าระบบที่ออกให้หลังจากการลงทะเบียนเว็บไซต์

1.4 คำสั่งซื้อใดๆ ทั้งหมดที่ใช้ไอดีผู้ใช้ใดๆ ตามรหัสลูกค้าที่ออกให้แก่ลูกค้า จะถือเป็นคำสั่งซื้อของลูกค้า

1.5 บริษัทจะแจ้งการส่งเสริมการขายและเรื่องอื่นๆ แก่ลูกค้าทางโทรสารหรือทางอีเมล์ เมื่อมีการส่งแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ

2. รายละเอียดการบริการ

2.1 ลูกค้าจะซื้อสินค้าตามที่ปรากฏในแคตตาล็อกโดยใช้บริการภายใต้บังคับข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะรายละเอียดเฉพาะเทคนิค ราคา วันส่งมอบสินค้าและคำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ด้วยลักษณะของสินค้า ธุรกิจของลูกค้าหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือด้วยดุลยพินิจของผู้ผลิตเดิม หรือของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด สินค้าบางประเภท อาจถูกถอดออกจากการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนล่วงหน้า

2.2 ลูกค้าอาจใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจระงับหรือยกเลิกบริการการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และเหตุผลอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า

2.3 การบริการดังกล่าวจะจัดให้ภายในประเทศไทย ยกเว้นพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ โปรดติดต่อสอบถามพื้นที่บริการได้โดยตรงกับบริษัทฯ

2.4 หากลูกค้าประสงค์จะขอบริษัทในการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากที่จำเป็นต้องแยกจำนวนเพื่ออัตราส่วนลดตามแคตตาล็อก ราคาและวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดโดยปริมาณที่ออกโดยบริษัท

3. การสั่งซื้อสินค้า

3.1 ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ตามที่กำหนดให้ โดยมีข้อแม้ว่าบริษัทอาจจำกัดวิธีการสั่งซื้อขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อพิเศษที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 10) ด้านล่าง หรือประเภท หรือปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ วันและเวลาที่บริษัทควรได้รับคำสั่งซื้อมีระบุไว้ในแคตตาล็อกและเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

  (3.1.1) การสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต: กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องใส่ในเว็บไซด์ของบริษัท กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถามบริษัทสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์

3.2 คำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีผลเมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ณ สถานที่ตั้งของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถได้รับคำสั่งซื้อเนื่องจากมีปัญหากับบริการทางโทรคมนาคมใดๆ หรือรายละเอียดใดๆ ที่จำเป็นสำหรับคำสั่งซื้อขาดหายไป คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถือว่ามีผล ในกรณีนี้ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบในประการใดที่ลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าได้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

3.3 คำสั่งซื้อที่ทำโดยลูกค้าจะก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายเมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคำสั่งซื้อตาม (ข้อ 3.1) อย่างไรก็ตาม ความข้อนี้จะไม่นำมาใช้หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธคำสั่งซื้อทันทีหลังจากได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในประการใด ๆ ต่อลูกค้าที่เชื่อว่าคำสั่งซื้อก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดเห็นว่ามีความจำเป็นโดยเฉพาะ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำสัญญาซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมกับลูกค้า และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย

3.4 โปรดทราบว่า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจเรียกร้องจากลูกค้าซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทเกี่ยวกับคำร้องขอของลูกค้า

4. ข้อผูกพันเกี่ยวกับการใช้สินค้า

ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้สินค้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดในประการใดๆ สำหรับความเสียหายที่ลูกค้าได้รับที่มีสาเหตุมาจากความผิดของลูกค้าในการใช้หรือการเลือกสินค้าโดยลูกค้า ลูกค้าจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและตัวแทน ต่อความรับผิดใดๆ ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีใดๆ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ ค่าทนายความที่เหมาะสม) จากสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

4.1 สินค้าจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การผลิตทั่วไปหรือสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือใช้ในอุตสาหกรรม (การใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป) โปรดทราบว่าการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไปไม่ได้รวมถึงการใช้ใดๆ ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งที่มีวัตถุประสงค์ในการขนส่งมนุษย์ เช่น ยานยนต์ ยานพาหนะ หรือเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไว้เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยโรคมนุษย์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เว้นแต่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้นสินค้าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

4.2 สินค้าจะไม่ใช้ในอุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทหาร เช่น อาวุธหรือสรรพาวุธ

4.3 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการด้วยเงื่อนไขที่ว่า ลูกค้าสั่งซื้อและใช้สินค้าด้วยความรับผิดชอบของลูกค้าเองและปฏิบัติตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่มีรายการในแคตตาล็อก เช่น ข้อมูลจำเพาะ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้งาน เงื่อนไขในการใช้งาน แบบร่างและข้อมูลอื่นๆ ของสินค้า และการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ หรือคำอธิบายอื่นๆ ในเอกสารหรือฉลากที่มาพร้อมกับสินค้า

5. จำนวนวันในการจัดส่ง สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

5.1 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าหรือผู้จำหน่ายตามจำนวนวันในการจัดส่งสินค้าที่กำหนด (จำนวนวันในการจัดส่ง) ที่กำหนดไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องของแคตตาล็อก อย่างไรก็ตาม บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจกำหนดจำนวนวันในการจัดส่งสำรอง ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น การปรับแต่งของสินค้า หรือการสั่งซื้อในปริมาณมาก) หรือขึ้นอยู่กับเวลาที่สั่งซื้อ

5.2 สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสียจะตกไปยังลูกค้าเมื่อส่งมอบการขนส่งให้แก่ผู้รับขน หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะเรียกร้องเอากับผู้รับขน

5.3 หากเวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อทางอีเมล์ และเวลาที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวแตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการส่งอีเมล์ ระยะเวลาการส่งมอบจะคำนวณจากเวลาที่บริษัทได้รับอีเมล์ดังกล่าว

5.4 โปรดทราบว่าบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างคำสั่งซื้อปกติ หากรายละเอียดใดๆ ในคำสั่งซื้อขาดหายหรือไม่ถูกต้อง

5.5 จำนวนวันในการจัดส่งและวันที่เมื่อมีการส่งมอบสินค้าจริงให้แก่ลูกค้าจะแตกต่างกัน เมื่อสั่งซื้อสินค้าโปรดดูระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการส่งมอบตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก

โปรดทราบว่าสินค้าอาจจะไม่สามารถส่งมอบให้ภายในระยะเวลาการส่งมอบที่กำหนดไว้ในแคตตา ล็อกเนื่องจากปัจจัยด้านการขนส่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจรติดขัด หรือการก่อสร้างถนน ช่วงเวลาในการส่งสินค้า (เช่น ระหว่างการจัดส่งเป็นช่วงเวลาวันหยุดสิ้นปีของบริษัทและวันหยุดปีใหม่ วันหยุดสงกรานต์ หรือวันหยุดอื่น) สถานะสินค้าคงคลังของสินค้า หรือเหตุอื่นใด และในกรณีนี้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะไม่รับผิดต่อลูกค้าในประการใดๆ

6. นโยบายการจัดส่งสินค้า

6.1 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  (6.1.1) บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  (6.1.2) บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
  (6.1.3) เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการ
  ตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail

6.2 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

  (6.2.1) ส่งสินค้าด้วยรถส่งสินค้าของเราเอง ภายในวันและเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
  (6.2.2) ส่งสินค้าด้วยบริการของขนส่งเอกชน DHL Express และ EMS (ไปรษณีย์ไทย) จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป หากสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,000 บาท จะมีค่าจัดส่ง 100 บาท

6.3 ระยะเวลาการจัดส่ง

  (6.3.1) ลูกค้าจะได้รับสินค้าจากเราภายใน 2 – 5 วันทำการ สำหรับสินค้ามาตรฐาน
  (6.3.2) สำหรับสินค้าพิเศษ งานสั่งทำ หรือการสั่งซื้อในจำนวนมาก ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อเราทำใบเสนอราคากลับไปให้
  (6.3.3) ลูกค้าจะได้รับ เลขที่ติดตามสินค้า ในวันถัดไปหลังจากส่งของออกแล้วในระบบการสั่งซื้อ และเราก็จะมีการแจ้งข้อมูลลูกค้าทาง อีเมล หรือ SMS (ในกรณีที่เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้เป็นเบอร์มือถือ) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับสินค้าจากเราตามกำหนดที่ทางเราแจ้งเอาไว้ในสถานการณ์ปกติ
  (6.3.4) สำหรับการสั่งซื้อที่ทำผ่าน เว็บไซต์ www.nejireo.com จะสามารถส่งสินค้าให้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น
  (6.3.5) สำหรับส่งสินค้านอกประเทศไทย เราก็สามารถทำได้เช่นกัน รบกวนลูกค้าติดต่อเข้ามาหาเราทางอีเมลหรือโทรหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ติดต่อ 038-348-290 เราเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณ

6.4 เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  (6.4.1) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  (6.4.2) พัสดุที่ส่งทุกชิ้นจะขนส่งภายใต้วงเงินจำกัดความรับผิดจำนวน 2,000 บาทต่อพัสดุที่ส่งหรือมูลค่าจริงของพัสดุที่ส่งนั้นแล้วแต่กรณีใดจะน้อยกว่าดีเอชแอลอีซีสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ตัดสินและถือเป็นที่สิ้นสุดสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายตามเหตุผลอันสมควร หากผู้ส่งเห็นว่าวงเงินที่กำหนดในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่เพียงพอผู้ส่งต้องทำคำสำแดงพิเศษและอาจขอให้มีความคุ้มครองมูลค่าของพัสดุที่ส่งตามขอบเขตที่ดีเอชแอลอีซีอาจเสนอให้สำหรับพัสดุที่ส่งนั้นได้หรือผู้ส่งอาจจัดทำประกันภัยของพัสดุที่ส่งเองด้วยค่าใช้จ่ายและต้นทุนเพิ่มเติมของผู้ส่งเอง
  (6.4.3) ดีเอชแอลอีซีจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อขนส่งพัสดุที่ส่งในระยะเวลาการขนส่งปกติอย่างไรก็ดี ดีเอชแอลอีซีไม่ขอรับผิดใดๆ ต่อระยะเวลา ที่ใช้ในการขนส่งและเวลาในการจัดส่งกรณีที่ได้มีการตกลงเรื่องระยะเวลาในการขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษรความรับผิดต่อความล่าช้านั้น จะใช้บังคับต่อเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ระบุไวโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
7. การตรวจสอบ

7.1 ภายในหนึ่ง 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า ลูกค้าจะตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยัน ชื่อ รหัสสินค้าและจำนวนสินค้า และตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหาย ผิดรูปแบบ มีข้อบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ (รวมถึงหากข้อมูลจำเพาะของสินค้า ไม่เป็นไปตามที่ปรากฏไว้ในแคตตาล็อก หรือในกรณีเป็นคำสั่งพิเศษที่กำหนดไว้ในแบบร่างของลูกค้า) (รวมเรียกว่าข้อชำรุดบกพร่อง) ในตัวสินค้า หากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะหรือมีข้อชำรุดบกพร่องใดๆ ลูกค้าต้องทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดภายในหนึ่ง 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า แล้วแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องจากการตรวจสอบ และรายงานรายละเอียดที่ระบุสาเหตุและสถานะของสินค้าดังกล่าว และส่งไปยังที่อยู่ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดที่กำหนดไว้

7.2 โปรดทราบว่า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะถือว่าสินค้าได้รับการตรวจสอบและได้รับรองโดยลูกค้าแล้ว หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้รับการแจ้งภายในหนึ่ง 1 สัปดาห์หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

8. มาตรการสำหรับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

หากปรากฏจากการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 7) ว่า สินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะตรวจสอบสินค้าดังกล่าว หากปรากฏชัดเจนแก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าข้อชำรุดบกพร่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งสินค้าใหม่ทดแทนให้ทันที (หรือให้บริการอีกครั้งในกรณีของการบริการ) หรือหากลูกค้ากำหนดให้คืนเงิน ก็จะคืนเงินตามจำนวนเงินที่จ่ายโดยลูกค้าในส่วนของสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

9. การส่งสินค้าเกินจำนวน

ในกรณีที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเกินจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ และความผิดดังกล่าวมาจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าจะติดต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และส่งคืนสินค้าส่วนที่เกินนั้นให้กับบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ทันที ในกรณีนี้ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการคืนสินค้าส่วนที่เกิน ขอให้ลูกค้าเก็บรักษาสินค้าส่วนที่เกินให้อยู่ในสภาพเดิมและบรรจุภัณฑ์นับตั้งแต่ได้รับสินค้าดังกล่าวจนกระทั่งส่งคืนให้แก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

10. คำสั่งซื้อพิเศษ

หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีข้อมูลจำเพาะตามที่ระบุไว้ในแบบร่างที่ให้มาโดยลูกค้า สินค้าพิเศษที่ข้อมูลจำเพาะนอกเหนือไปจากข้อมูลจำเพาะมาตรฐานในแคตตาล็อก หรือคำสั่งพิเศษอื่น วิธีการสั่งซื้อและบริการจะแตกต่างจากคำสั่งซื้อสำหรับสินค้ามาตรฐานที่ปรากฏในแคตตาล็อก นอกจากวิธีการสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อพิเศษแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะนำมาใช้กับคำสั่งซื้อพิเศษได้เท่าที่ไม่ขัดกับลักษณะของคำสั่งซื้อพิเศษ

11. ภาษีที่ใช้

ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มเติมเท่ากับเงินค่าภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ หากมี

12. นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1 ช่องทางการชำระเงิน

  (12.1.1) โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขบัญชี 468-050-9892
  (12.1.2) ประเภทบัญชีเดินสะพัด (กระแสรายวัน) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  (12.1.3) ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ E-Payment gateway (eGHL)

12.2 ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (12.2.1) ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 038-348-492
  (12.2.2) ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง nejireo@hanshin-neji.com พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ เช่น Order No: #000000001

หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

12.3 เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-348-290 ภายในวันและเวลาทำการ

13. วงเงินสูงสุด

13.1 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะกำหนดวงเงินเครดิตสูงสุดที่ลูกค้าสามารถเป็นหนี้กับบริษัทสำหรับการซื้อสินค้ารวมทั้งหมดในเวลาใดๆ (วงเงินสูงสุด)

13.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยดุลยพินิจของตน หากราคารวมของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเกินวงเงินสูงสุด หรือหากมีความจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับวงเงินสูงสุด ในกรณีดังกล่าว โปรดทราบว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งมอบสินค้าภายในวันส่งมอบที่กำหนด

  (13.2.1) ขอให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า หรือจ่ายจำนวนเงินที่ค้างชำระ
  (13.2.2) ปฏิเสธคำสั่งซื้อ
  (13.2.3) วิธีการอื่นใด ที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดกำหนด

13.3 โปรดติดต่อบริษัทเพื่อตรวจสอบวงเงินสูงสุดของลูกค้า

14. การปฏิเสธไม่รับสินค้า

หากลูกค้าปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่สามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าด้วยเหตุผลที่เกิดจากลูกค้า (เช่นไม่มีผู้ใดตามที่อยู่เพื่อรับสินค้า) บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะพิจารณายกเลิกสัญญาซื้อขายของสินค้านั้นโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าในกรณีนี้ลูกค้าต้องชำระเงินเท่ากับราคาของสินค้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เว้นแต่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดเชื่อว่ามีสถานการณ์พิเศษอันเกี่ยวกับสภาพ ประเภท หรือปริมาณของสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าที่ใช้หรือปัจจัยอื่นๆ

15. การสละความรับผิดเพราะเหตุสุดวิสัย

หากการส่งมอบสินค้าล่าช้า หรือส่งไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายหรือข้อบัญญัติ การยกเลิกโดยผ่านการใช้อำนาจรัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากความล่าช้าดังกล่าวหรือส่งมอบสินค้าไม่ได้

16. นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

16.1 เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  (16.1.1) ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกดำเนินการและส่งออกไปเท่านั้น
  (16.1.2) บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

16.2 การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-348-290 หรืออีเมล์ nejireo@hanshin-neji.com หรือสามารถทำรายการได้ที่เมนู ยกเลิกคำสั่งซื้อ

16.3 นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  (16.3.1) กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  (16.3.2) ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  (16.3.3) สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  (16.3.4) เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 038-348-290 หรืออีเมล์ nejireo@hanshin-neji.com

16.4 เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

  (16.4.1) บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดจากบริษัท บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าในกรณีที่เป็นความผิดพลาดจากบริษัท โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
17. ขอบเขตและระยะเวลาการรับประกันสินค้า

17.1 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย)จำกัด จะรับผิดชอบในการซ่อม/เปลี่ยนคืน สินค้าในกรณีที่ทางบริษัทเป็นฝ่ายผิดพลาดอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด โดยลูกค้ามีหน้าที่แจ้งทาง ฮันชิน เนจิ ภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากได้รับสินค้า ลูกค้าจะต้องยืนยันชื่อและปริมาณสินค้า ตรวจดูว่าข้อมูลจำเพาะของสินค้าตรงกับที่มีรายการอยูในแคตตาล็อกหรือไม่ และดูว่าไม่มีข้อชำรุดบกพร่องในตัวสินค้า หากมีข้อชำรุดบกพร่อง ลูกค้าจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ฮันชิน เนจิ ทราบภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากที่ลูกค้าซื้อสินค้า โปรดทราบว่า ฮันชิน เนจิ จะถือว่าสินค้าไม่มีข้อชำรุดบกพร่องตามการรับประกันหากไม่ได้รับหนังสือแจ้งภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากได้รับสินค้า

ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนและซ่อมแซมสินค้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาการรับประกัน ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของการรับประกันนี้ หรือเป็นประการอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามการรับประกันนี้ ในบางกรณี การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอาจไม่สามารถทำได้เนื่องจากลักษณะ วันที่ผลิต หรือข้อมูลจำเพาะของสินค้า

รายละเอียดตามด้านล่างจะถือเป็นข้อยกเว้นในการรับผิดชอบ

  (17.1.1) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการใช้สินค้าในทางใดๆ นอกเหนือจากการใช้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ภายใต้การรับประกันนี้ คำว่าการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป หมายถึง การใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์การผลิตทั่วไป หรือการใช้ประโยชน์ในทางการค้าหรือการใช้ทางอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งที่มีไว้ขนส่งมนุษย์ เช่น ยานยนต์ ยานพาหนะ หรือเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไว้เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยโรค หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  (17.1.2) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการใช้สินค้าในอุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร เช่นอาวุธหรือสรรพาวุธ
  (17.1.3) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการขาดความระมัดระวังความผิดพลาดในการจัดการสินค้าของลูกค้า
  (17.1.4) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหว อัคคีภัย และอุทกภัย)
  (17.1.5) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตาม ข้อมูลจำเพาะ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เงื่อนไขในการใช้งาน คำแนะนำ คำเตือน แบบร่าง หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อก หรือไม่ปฏิบัติตามคำแจ้งใดๆหรือรายละเอียดอื่นใดในเอกสารที่มาพร้อมกับสินค้า (หรืออุปกรณ์เสริม)
  (17.1.6) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากลูกค้าเอง จากการใช้งานตามกระบวนการ การซ่อมแซม การดัดแปลงหรือการถอดแยกส่วนประกอบของสินค้า
  (17.1.7) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากอุปกรณ์นอกเหนือจากสินค้า
  (17.1.8) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการใช้งานสินค้านอกประเทศไทย
  (17.1.9) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากการใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้มีการทดสอบหรือไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า หรือในทางที่ไม่ได้มีการทดสอบหรือไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า
  (17.1.10) ข้อชำรุดบกพร่องจากการที่ลูกค้าใช้สินค้าอันเป็นการละเมิดข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไข
  (17.1.11) ข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น รอยขีดข่วน รอยประทับ รอยบุบ หรือเปลี่ยนสีที่ไม่ทำให้สินค้าใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ถือเป็นข้อชำรุดบกพร่อง อย่างไรก็ตาม หากฮันชิน เนจิ ยอมรับว่า ข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น รอยขีดข่วน รอยประทับ รอยบุบ เปลี่ยนสีนั้นมีความสำคัญเฉพาะ ข้อบกพร่องเล็กน้อยดังกล่าวจะถือเป็นข้อชำรุดบกพร่อง

การปฏิเสธความรับผิด

17.2 นอกจากที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขและการรับประกันนี้ หรือที่กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยที่กำหนดไว้โดยประการอื่น ฮันชิน เนจิ จะไม่รับผิดในทางใดๆต่อความเสียหาย (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ทั่วไปหรือพิเศษ) การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องของสินค้าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมถึงค่าเสียหายจากข้อชำรุดบกพร่องในสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้สินค้า ค่าเสียหายที่เกิดจากการเรียกคืนสินค้า หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นใดๆโดยใช้สินค้า และค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถใช้สินค้าได้ รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการระงับสายการผลิตใดๆในโรงงานหรือสถานที่ผลิตของลูกค้า

17.3 ความรับผิดสูงสุดของฮันชิน เนจิ สำหรับค่าเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องของสินค้า จะจำกัดอยู่เฉพาะจำนวนจริงที่ฮันชิน เนจิ จ่ายให้แก่ลูกค้าสำหรับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง ไม่ว่ากรณีใด ฮันชิน เนจิ จะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายพิเศษ อันเป็นผลสืบเนื่อง หรือจากการละเมิดไม่ว่าชนิดใดๆ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการขาดทุนกำไร

17.4 ในกรณีที่ฮันชิน เนจิ มิได้เป็นผู้ผลิตสินค้า หรือไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลูกค้าจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายดังกล่าวจากผู้ผลิตสินค้า

17.5 โดยเฉพาะ ฮันชิน เนจิ จะไม่รับผิดค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (17.5.1) การที่ลูกค้าใช้สินค้าอันเป็นการละเมิดคำแจ้งเตือน หนังสือเตือน หรือข้อความอื่นใดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข แคตตาล็อก ใบรับประกันหรือการรับประกันของผู้ผลิต
  (17.5.2) ข้อชำรุดบกพร่องในตัวสินค้าที่เกิดจากความผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า
  (17.5.3) ข้อชำรุดบกพร่องในตัวสินค้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
  (17.5.4) การละเมิดสิทธิบัตรใดๆ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในการออกแบบ สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้า
  (17.5.5) การส่งออกสินค้า หรือความล่าช้าหรือข้อห้ามในการส่งออกสินค้าเนื่องมาจากกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือกฎระเบียบ

เงื่อนไขการใช้

17.6 การรับประกันนี้จะใช้กับการซื้อและการใช้สินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น และไม่ใช้นอกประเทศไทย

17.7 ภายใต้การรับประกันนี้ ฮันชิน เนจิ อาจขอให้ลูกค้าคืนสินค้าที่จะต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้แก่ ฮันชิน เนจิ โปรดทราบว่า ฮันชิน เนจิ สามารถอาจจะไม่สามารถจัดส่งพนักงานไปยังลูกค้าเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า

17.8 การผลิตและการขายสินค้าอาจถูกระงับด้วยดุลยพินิจของผู้ผลิตเดิม โปรดทราบว่า ในกรณีนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะหาสินค้าอย่างเดียวกันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อมาเปลี่ยน ในกรณีนี้ ว่า ฮันชิน เนจิ จะจัดหาสินค้าใกล้เคียงมาให้แทน

ฮันชิน เนจิ อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการรับประกันนี้ (“การแก้ไข”) และจะกำหนดการแก้ไขดังกล่าวไว้ใน หรือบนเว็บไซต์ของฮันชิน เนจิ หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายหลังการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าได้เห็นชอบการแก้ไขดังกล่าวนั้นแล้ว

18. การรับประกัน

18.1 มาตรฐานการรับประกัน กล่าวคือการรับประกันทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวสินค้ากำหนดไว้ต่างหากในแคตตาล็อก การรับประกันของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด นี้แทนและไม่รวมการรับประกันอื่นๆ ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การขาย หรือการบริการสินค้า (หรือส่วนใดๆ ของสินค้า) รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน (ในที่นี้รวมกันเรียกว่า บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย) ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือที่ก่อขึ้นโดยประการอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถในการซื้อขายได้ใดๆ และการรับประกันความเหมาะแก่วัตถุประสงค์หรือการใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่ใช้การรับประกันกับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องภายใต้การรับประกัน จะเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้า และลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้าที่กำหนดโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ต่างหาก โดยข้อชำรุดบกพร่องของสินค้าอาจจะไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เพราะสภาพ วันผลิต หรือข้อมูลจำเพาะของสินค้ามีปัญหา

19. การเบิกถอนทะเบียนและการยกเลิกสัญญาซื้อขาย

19.1. หากนำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้มาใช้กับลูกค้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจเพิกถอนทะเบียนลูกค้า ระงับหรือยกเลิกส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยกเลิกสัญญาซื้อขายใดๆ ที่ได้ทำไว้กับลูกค้าทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบอีก

  (19.1.1) หากปรากฏว่ากรณีใดกรณีหนึ่งที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 1.2.) นำมาใช้กับลูกค้า
  (19.1.2) หากใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจาก การใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
  (19.1.3) หากใช้สินค้าในอุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทหาร เช่น อาวุธ สรรพาวุธ
  (19.1.4) หากลูกค้าล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกิดจากการใช้บริการและไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน โดยไม่คำนึงว่า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งเตือนให้ลูกค้าทำการแก้ไขนั้นทราบหรือไม่
  (19.1.5) หากลูกค้ายังคงถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ถูกยกเลิกหรือระงับการดำเนินธุรกิจ
  (19.1.6) หากลูกค้าถูกระงับมิให้ชำระหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเช็คที่ออกโดยลูกค้าถูกปฏิเสธ
  (19.1.7) หากความน่าเชื่อถือของลูกค้าได้ลดลงอย่างมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อธุรกิจของลูกค้าที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ
  (19.1.8) หากลูกค้าถูกบุคคลที่สามมีคำร้องขอให้อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ชั่วคราว พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือการบังคับคดีใดๆ หรือการขายทอดตลาด หรือถูกเรียกเก็บภาษี หรือค่าภาระของรัฐอื่นๆ
  (19.1.9) หากมีการยื่นคำร้องเพื่อให้ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการ ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอื่นต่อลูกค้าหรือโดยลูกค้า
  (19.1.10) หากลูกค้ามีมติให้ยุบเลิกกิจการหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
  (19.1.11) หากหากลูกค้ามีอุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือสัญญาซื้อขายใดๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อพิพาทแรงงาน หรือเหตุอื่น
  (19.1.12) หากลูกค้าฉ้อฉลต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือดำเนินการอื่นใด โดยไม่สุจริต ที่ทำให้ยากต่อคงสมาชิกภาพของลูกค้าต่อไปได้
  (19.1.13) หากฐานะทางการเงินของลูกค้าแย่ลง หรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าอาจเกิดกรณีนี้ขึ้น
  (19.1.14) หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยได้ใช้วิธีการการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม
  (19.1.15) หากลูกค้ายกเลิกทะเบียนของตนด้วยดุลยพินิจของตนตาม (ข้อ 21)
  (19.1.16) หากลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง 1 ปีขึ้นไป
  (19.1.17) หากลูกค้ากระทำการต้องห้ามใดๆ ตาม (ข้อ 29)
  (19.1.18) หากมีเหตุให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อได้ว่าลูกค้าไม่เหมาะจะเป็นลูกค้าสำหรับการบริการ

19.2 หากใช้กรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นกับลูกค้า หนี้ทั้งหมดจากการใช้บริการของลูกค้าจะครบกำหนดชำระทันที และลูกค้าต้องชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดทันที นอกจากนี้ ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อันมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

20. การแจ้งและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน

20.1 หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ตัวแทน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บุคคลที่ติดต่อ ที่อยุ่อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้เมื่อตอนสมัครลงทะเบียนเป็นลูกค้า หรือลงทะเบียนผู้ใช้งานของลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางเว็บไซต์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

20.2 นอกเหนือจาก (ข้อ 20.1) หาก (1) ลูกค้าโอนธุรกิจของตนให้กับบุคคลที่สาม รับโอนธุรกิจมาจากบุคคลที่สาม หรือมีการควบรวมกิจการ หรือ (2) เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 19.1) ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) ทราบทันที ในกรณีเช่นนี้ หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นว่าจำเป็น บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจปรึกษาลูกค้าว่าจะยังคงดำเนินการทำธุรกรรมและการลงทะเบียนลูกค้าต่อไปหรือไม่

20.3 หากลูกค้าไม่แจ้งหรือมีความล่าช้าในการแจ้งให้ทราบตามที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 20.1 หรือ 20.2) และสินค้า และแคตตาล็อกรวมทั้งการสื่อสารด้านธุรการใดๆ ไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือการส่งมอบนั้นล่าช้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะถือว่ารายการสินค้าดังกล่าวมาถึงลูกค้าหรือลูกค้าได้รับในเวลาที่ควรถึงลูกค้าตามปกติ นอกจากนี้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในการส่งรายการสินค้าดังกล่าวไปยังที่อยู่ใหม่ของลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนสินค้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท

21. การยกเลิกทะเบียนโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจยกเลิกทะเบียนของตนโดยการแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบตามวิธีการที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดไว้ เมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าวแล้ว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะยกเลิกการลงทะเบียนลูกค้าดังกล่าว และสถานะการเป็นลูกค้าจะหมดลงในเวลาที่มีการยกเลิกทะเบียนนั้น

22. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการขายสินค้าใดๆ ให้กับลูกค้าให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การขายหรือการซื้อสินค้า หรือความสัมพันธ์ของลูกค้า และบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่อันเป็นที่ทำการแห่งใหญ่ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และลูกค้าและบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ยอมสละการคัดค้านใดๆ ต่ออำนาจศาลแต่เพียงแห่งเดียว

23. การแก้ไขราคาและข้อมูลจำเพาะ

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาระงับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ปรากฏในแคตตาล็อก (การแก้ไข) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดราคา จำนวนวันขนส่ง ระยะเวลาการส่งมอบ และ/หรือข้อมูลจำเพาะการออกแบบสินค้า หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงแจ้งให้ลูกค้าทราบการแก้ไขดังกล่าว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะเลือกเวลา สื่อ และวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแจ้งด้วยดุลยพินิจของตน หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับการแกไขดังกล่าว

24. ความเห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข (การแก้ไข) และจะกำหนดการแก้ไขดังกล่าวไว้ทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด (หน้าแคตตาล็อกสินค้าและข้อกำหนดและเงื่อนไข) หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าเห็นชอบกับการแก้ไขดังกล่าว

25. ระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก

25.1 แคตตาล็อก (ไม่รวมแคตตาล็อกตามเว็บที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาที่มีผล) มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น โปรดทราบว่า หากบริษัทไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากแคตตาล็อกหลังสิ้นสุดระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก

  (25.1.1) เมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยแพร่แคตตาล็อกล่าสุด หรือแคตตาล็อกอื่น
  (25.1.2) เมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าแคตตาล็อกไม่สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ถูกต้องในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น หรือบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ขยายระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด (หน้าแคตตาล็อกสินค้า) กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะ

25.2 การสิ้นสุดระยะเวลามีผลของแคตตาล็อกจะไม่เป็นการจำกัดการมีผลของความข้อนี้แต่อย่างใด บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับจากการทำคำสั่งซื้อจากแคตตาล็อกที่ระยะเวลามีผลได้สิ้นสุดลง

26. อำนาจบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการทุกคน ลูกค้าต้องเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไข และเนื้อหาของแคตตาล็อกอย่างถ่องแท้ก่อนใช้บริการ โปรดทราบว่า หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดซึ่งกระทำแยกต่างหากระหว่างลูกค้ากับบริษัท (รวมถึงข้อตกลงใดๆ ในใบสั่งซื้อที่ลูกค้าใช้) ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจบังคับ

27. การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

27.1 เมื่อลูกค้าดูข้อมูล หรือรับบริการ หรือที่คล้ายคลึงกันโดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตนเองและทำเช่นนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ และตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ

27.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและการบริการที่ให้ผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต แต่ทางบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับประกันความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การสามารถใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความใหม่ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม หรือการได้รับผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ต่อสินค้า ข้อมูล และการให้บริการผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต เว้นแต่เกิดจากการกระทำผิดของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

27.3 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น การป้องกันการเปิดเผยข้อมูล แต่จะบอกให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลอาจเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย และบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

27.4 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดจากการใช้การบริการอินเทอร์เน็ต (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการไม่ส่งมอบจากการสั่งซื้อที่ทำผ่านเว็บไซต์) เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

27.5 บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้การบริการอินเทอร์เน็ตในทางอื่นที่ไม่ใช่วิธีการใช้โดยปกติ

28. การหยุดให้บริการชั่วคราวและถาวร

ในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

28.1 หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) ไฟฟ้าล้มเหลวหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือความเสียหายต่อสายส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

28.2 หากการส่งมอบสินค้าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การออกกฎหรือการยกเลิกกฎหมายหรือประกาศของทางรัฐบาล กรณีพิพาทด้านแรงงาน หรือสถานการณ์อื่นใดอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

28.3 หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา

28.4 หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อโดยประการอื่นว่าการระงับหรือหยุดให้บริการเป็นสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับดำเนินการให้บริการ

29. การกระทำต้องห้าม

ลูกค้าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ขณะใช้บริการ

29.1 ลงข้อมูลที่เป็นเท็จในทะเบียนลูกค้า

29.2 กระทำการที่น่าจะหรืออาจจะเป็นการรบกวนการดำเนินการบริการนี้

29.3 ทำการสั่งซื้อสินค้าภายใต้ชื่ออื่นหรือหมายเลขลูกค้าหรือไอดีลูกค้าที่เป็นเท็จ

29.4 กระทำการในทางที่จะหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสร้างความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท

29.5 กระทำการที่จะหรืออาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิความเป็นส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ ของลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

29.6 เข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและสร้างข้อมูลเท็จ

29.7 ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งหรือใส่ไวรัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

29.8 กระทำการใดๆ ที่จะหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะ หรือกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ

29.9 มอบหมายหรือโอนสิทธิ์และหน้าที่ใดๆ ของลูกค้า ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ

29.10 กระทำการใดๆ ที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม

30. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

30.1 ลูกค้าต้องไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านการบริการเกินขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงลิขสิทธิ์

30.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวกับการละเมิดจากปฏิบัติตามแบบหรือข้อมูลจำเพาะของลูกค้า หรือจากการเพิ่มหรือดัดแปลงสินค้า หรือรวมสิ่งดังกล่าวมานั้นเข้ากับสินค้าโดยหรือตามคำแนะนำของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือจากการใช้สินค้าในการปฏิบัติกรรมวิธีหรือระบบที่ระบุโดยลูกค้า

30.3 ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จากการเรียกร้องหรือความเสียหายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อ 30 นี้

31. การจัดการหมายเลขและรหัสผ่านของลูกค้า

31.1 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการหมายเลข ไอดีผู้ใช้และและรหัสผ่านของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้

31.2 ลูกค้าต้องไม่โอน ให้ยืม หรือเปิดเผยหมายเลขลูกค้า ไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แก่บุคคลที่สาม

32. นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การบอกกล่าวและการยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้เว็บไซต์ www.nejireo.com ของท่านเท่ากับเป็นการยอมรับเงื่อนไขของนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยเรา ดังนั้น ท่านต้องอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดเพื่อเป็นการรับรองว่าท่านรับทราบเงื่อนไขนี้

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา www.nejireo.com และการใช้ข้อมูลนั้น หากท่านมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือการใช้เว็บไซต์ โปรดติดต่อเราได้ที่ nejireo@hanshin-neji.com


ข้อมูลและการนำไปใช้

ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวในการใช้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริการซึ่งท่านได้เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์นี้อาจต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน และเพื่อส่งจดหมายข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อัพเดท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ต้องการรับไปรษณีย์จากเรา กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ nejireo@hanshin-neji.com

เมื่อท่านได้ส่งคำสั่งซื้อ หรือทำการสั่งซื้อจาก www.nejireo.com เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ หรือเพื่อติดต่อท่านทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ หากเรามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการสั่งซื้อของท่าน

และเช่นเดียวกับเว็บไซต์ปกติทั่วไป ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะลงบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ประเภทของบราวเซอร์ซอฟแวร์ และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์ (ถ้ามี) จากที่ซึ่งท่านเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์(ถ้ามี) ที่ซึ่งท่านเข้าใช้จากเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลคล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกทั้งเรายังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเข้าใช้ของท่านและผู้เข้าใช้ท่านอื่น เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เราจัดให้ผ่านเว็บไซต์ เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการสร้างหรือรักษาประวัติส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่าน

โดยทั่วไปเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้เว็บไซต์ของท่านให้แก่บุคคลที่สาม แต่อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงานของเรา ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน และผู้ได้รับมอบหมายเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถให้บริการอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (เช่น บริการบำรุงรักษาหรือดูแลเว็บ) ในนามของเรา


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว และนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงใช้กับข้อมูลซึ่งเรารวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราขอให้ท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกไซต์ที่ท่านเข้าใช้

33. จำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย จะไม่รับผิดใดๆต่อความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ที่พิเศษ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าชนิดใดๆ หรือการสูญเสียรายได้หรือผลกำไร สูญเสียธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับความสามารถหรือไม่สามารถใช้สินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเป็นผลมาจากความประมาทของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และ หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้โดยเฉพาะ ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือที่เกิดขึ้นโดยประการอื่นอันเกี่ยวกับการขายสินค้า จะไม่เกินราคาซื้อที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นค่าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือตามทฤษฎีหรือมูลคดีใดๆ

34. ไม่มีกฎยกเลิกคำสั่งซื้อ

เท่าที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต จะไม่มีระยะเวลายกเลิกการขายสินค้าที่มีรายการในแคตตาล็อกซึ่งสั่งซื้อทางไปรษณีย์

35. การให้ข้อมูลและบริการจัดหาสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้กับบริการอื่นๆ นอกจากการจำหน่ายสินค้าที่มีรายการในแคตตาล็อก โดยที่ต้องไม่ขัดกับสภาพของบริการนั้น รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดขึ้นสำหรับบริการดังกล่าว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าวไว้ต่างหากและลูกค้าต้องใช้บริการนั้นตามข้อกำหนดที่แยกไว้ต่างหากนั้น

36. การติดต่อสื่อสารกับบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

โปรดสั่งซื้อ แจ้ง และทำการติดต่อสื่อสารอื่นใดเกี่ยวกับธุรกรรมไปยังบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันและเวลาทำการของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก โปรดติดต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับปัญหาใดๆ กับสินค้า หรือปรึกษาปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดอื่นทั้งหมด

37. วันทำการ

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนดวันที่ดำเนินการให้บริการด้วยดุลยพินิจของตน (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ วันลงทะเบียน วันสั่งซื้อ และ หรือวันส่งมอบสินค้า) โปรดทราบว่า บริษัทอาจเปลี่ยนวันที่ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

38. การปรึกษาหารือ

เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการปรึกษากันระหว่างบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และลูกค้า

39. การรับรู้และการยอมรับ

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ Nejireo.com โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการยอมรับของท่านโดยไม่มีการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์นี้

40. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล สารสนเทศและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมด ที่แสดง ที่มีอยู่หรือที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่เจ้าของกำหนดและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดทั้งหมดหรือบางส่วน และจะไม่ลบหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ใดๆ หรือประกาศอื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยง ทำซ้ำ ขาย เผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขหรือแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดก่อน

41. การอนุญาตและการห้ามใช้

41.1 ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข แปล ระงับ จำกัดการเข้าถึงหรือยกเลิกเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาหรือการเชื่อมโยงใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดอาจใช้ดุลพินิจในการยุติการเรียกดูและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมทั้งการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดไม่ยินยอม เมื่อมีการแจ้งการคัดค้านดังกล่าวจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ท่านยินยอมที่จะยุติการเชื่อมโยงดังกล่าวทันที

41.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดได้ให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงแบบ (Drawing) ผ่านทางเว็บไซต์ ได้จัดทำขึ้นให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือในการออกแบบและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น การใช้ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต การผลิตซ้ำ การนำเสนอที่ไม่ถูกต้อง และ / หรือการส่งไฟล์แบบร่าง ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค หรือวัสดุที่เป็นผลหรือที่เกี่ยวข้องใด ๆ อาจเป็นผลให้ยุติการใช้งานของท่าน บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะยุติการใช้และ / หรือการลงทะเบียนของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงการละเมิดใดๆ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

41.3 แบบ (Drawing) รวมทั้งข้อมูล แผนภูมิ สูตร ส่วนประกอบ มาตรฐานความถูกต้อง พิกัดและคำแนะนำการใช้ทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของท่าน และอาจจะไม่ใช่กับการใช้งานที่ต้องการทั้งหมด แบบ (Drawing) ไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนการวิเคราะห์การใช้ที่ถูกต้องที่ดำเนินการโดยวิศวกรออกแบบที่มีประสบการณ์และที่มีความรู้ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควรจะขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขในการใช้งานเฉพาะของท่าน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ การนำมาใช้กับสินค้าเฉพาะใดๆ ไม่ควรจะอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ใน แบบ (Drawing) แต่เพียงอย่างเดียว

42. ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีให้เพื่อจุดประสงค์สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและ/หรือบริษัทในเครืออยู่ภายใต้บังคับการรับประกันตามมาตรฐานของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและ/หรือบริษัทในเครือและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการขายในสัญญาการซื้อขาย ระหว่างบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดกับผู้ซื้อ เนื้อหาและการเชื่อมโยงของเว็บไซต์นี้ได้จัดให้บนพื้นฐาน ตามที่เป็น และ ตามที่มี และจะใช้เฉพาะความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่าที่กฎหมายอนุญาตได้เต็มที่ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ (รวมทั้งเนื้อหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และลิงค์) รวมไปถึงความเหมาะแก่ประโยชน์เฉพาะ การสามารถซื้อขายได้ สิทธิ การไม่ละเมิด ผล ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน การเข้าถึงได้ การเข้ากันได้ ความปลอดภัยและปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หรือการสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง ที่พิเศษ ที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นการลงโทษและ/หรือสูญเสียกำไรเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือลิงค์ของเว็บไซต์นี้

43. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจะปกป้อง ชดใช้และปกป้องบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและผู้รับจ้างจากการทวงถาม การเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรืออันตรายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน การดำเนินการออนไลน์จากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือการติดต่อหรือการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้

44. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้น ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักกฎหมาย ศาลแห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่เพียงแห่งเดียวในการตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทต่อศาลแห่งประเทศไทยเท่านั้น

45. ความรับผิดชอบต่อไอดีเข้าระบบและข้อมูลผู้ใช้

ท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูล ไอดีเข้าระบบใด ๆ (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รหัสผ่าน การเจาะจงเฉพาะผู้ใช้งานผู้เดียว การระบุข้อมูลผู้ใช้งานตามไอดีเข้าระบบและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้เกี่ยวกับชื่อเข้าระบบที่ออกโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด) ไว้เป็นความลับ และในกิจกรรม ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการการที่ท่านให้หรืออนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใช้ชื่อเข้าระบบของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งเราทันทีในกรณีที่ (1) ไอดีเข้าระบบของท่านสูญหายหรือถูกขโมยหรือ (2) ไอดีเข้าระบบของท่านหรือไอดีเข้าระบบของผู้ใช้ที่เป็นบริษัทที่ท่านรับผิดชอบอยู่ จะต้องยกเลิกโดยทันทีเนื่องจากการลาออกและ/หรือการเลิกจ้างลูกจ้างหรือตัวแทนใด ๆ และ (3) ท่านรู้ว่ามีการใช้ไอดีเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดทราบว่าข้อมูลไอดีเข้าระบบของท่านสูญหายหรือการถูกขโมย การยกเลิกไอดีเข้าระบบของ Nejireo.com หรือการใช้ไอดีเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต จะไม่เป็นการจำกัดหรือขจัดความรับผิดชอบของท่านต่อความเสียหายใด ๆ การเรียกร้องและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ โดยไม่ถูกต้อง

46. นโยบายความปลอดภัย

46.1 นโยบายด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.nejireo.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  (46.1.1) บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
  (46.1.2) บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
  (46.1.3) บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  (46.1.4) บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  (46.1.5) บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
  (46.1.6) บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
  (46.1.7) ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ nejireo@hanshin-neji.com หรือโทร 038-348-290
47. นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.nejireo.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.nejireo.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.nejireo.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมาได้ 3 ช่องทาง คือ

  ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูข้อมูลติดต่อ
  ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : nejireo@hanshin-neji.com
  ช่องทางที่ 3 ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-348-290

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
  อีเมล : e-commerce@dbd.go.th เว็บไซด์ : www.dbd.go.th
48. อื่นๆ

ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมีอำนาจเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของกิจการใด ๆ ที่ท่านเป็นตัวแทน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และแทนที่ข้อตกลงหรือการสื่อสารใด ๆ ก่อนหน้านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขโดยดุลยพินิจของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น หากข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มอย่างเต็มที่ ภาระผูกพันของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปแม้จะไม่มีเว็บไซต์นี้ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใด ๆ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก็ตาม