ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์

การซื้อสินค้าทั้งหมดจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด แคตตาล็อก รวมทั้งแคตตาล็อกบนเว็บไซต์จะใช้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ผู้ซื้อทุกคนที่ใช้บริการแคตตาล็อกและบริการการสั่งซื้อทางเว็บไซต์ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อความที่ลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัทฯ

1. การลงทะเบียน

1.1 การใช้บริการ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าของบริษัทให้ครบถ้วน หลังจากที่ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าอย่างครบถ้วนตามวิธีที่กำหนดโดยบริษัทและได้รับการอนุมัติให้เป็นลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทแล้ว บริษัทจะออกรหัสลูกค้าและผู้สมัครจะเปลี่ยนเป็นลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องยื่นขอลงทะเบียน เช่นเดียวกับการลงทะเบียนลูกค้า กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของเราเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการการลงทะเบียน

1.2 บริษัทอาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครเพื่อที่จะลงทะเบียนเป็นลูกค้าของบริษัทด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  (1.2.1) ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไปแล้ว
  (1.2.2) สถานที่ประกอบธุรกิจหลักของผู้สมัครหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ขณะขอลงทะเบียนลูกค้าอยู่นอกประเทศไทย
  (1.2.3) ปรากฏชัดว่าผู้สมัครเคยถูกเพิกถอนการลงทะเบียนลูกค้าในอดีต
  (1.2.4) รายละเอียดใด ๆ ในการสมัครลงทะเบียนลูกค้าไม่เป็นความจริง
  (1.2.5) ผู้สมัครพยายามโอนหรือขายเลขทะเบียนลูกค้า หรือไอดีผู้ใช้ หรือ
  (1.2.6) เรื่องอื่นใดตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมในการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนลูกค้า

1.3 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องให้หมายเลขลูกค้าที่ออกให้ตอนที่มีการลงทะเบียนเป็นลูกค้าภายใต้ (ข้อ 1.1) นี้ โปรดทราบว่าหมายเลขลูกค้าจะแตกต่างจากไอดีเข้าระบบที่ออกให้หลังจากการลงทะเบียนเว็บไซต์

1.4 คำสั่งซื้อใดๆ ทั้งหมดที่ใช้ไอดีผู้ใช้ใดๆ ตามรหัสลูกค้าที่ออกให้แก่ลูกค้า จะถือเป็นคำสั่งซื้อของลูกค้า

1.5 บริษัทจะแจ้งการส่งเสริมการขายและเรื่องอื่นๆ แก่ลูกค้าทางโทรสารหรือทางอีเมล์ เมื่อมีการส่งแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ

2. รายละเอียดการบริการ

2.1 ลูกค้าจะซื้อสินค้าตามที่ปรากฏในแคตตาล็อกโดยใช้บริการภายใต้บังคับข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะรายละเอียดเฉพาะเทคนิค ราคา วันส่งมอบสินค้าและคำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ด้วยลักษณะของสินค้า ธุรกิจของลูกค้าหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือด้วยดุลยพินิจของผู้ผลิตเดิม หรือของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด สินค้าบางประเภท อาจถูกถอดออกจากการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนล่วงหน้า

2.2 ลูกค้าอาจใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจระงับหรือยกเลิกบริการการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และเหตุผลอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า

2.3 การบริการดังกล่าวจะจัดให้ภายในประเทศไทย ยกเว้นพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ โปรดติดต่อสอบถามพื้นที่บริการได้โดยตรงกับบริษัทฯ

2.4 หากลูกค้าประสงค์จะขอบริษัทในการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากที่จำเป็นต้องแยกจำนวนเพื่ออัตราส่วนลดตามแคตตาล็อก ราคาและวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดโดยปริมาณที่ออกโดยบริษัท

3. การสั่งซื้อสินค้า

3.1 ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ตามที่กำหนดให้ โดยมีข้อแม้ว่าบริษัทอาจจำกัดวิธีการสั่งซื้อขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อพิเศษที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 10) ด้านล่าง หรือประเภท หรือปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ วันและเวลาที่บริษัทควรได้รับคำสั่งซื้อมีระบุไว้ในแคตตาล็อกและเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

  (3.1.1) การสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต: กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องใส่ในเว็บไซด์ของบริษัท กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถามบริษัทสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์

3.2 คำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีผลเมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ณ สถานที่ตั้งของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถได้รับคำสั่งซื้อเนื่องจากมีปัญหากับบริการทางโทรคมนาคมใดๆ หรือรายละเอียดใดๆ ที่จำเป็นสำหรับคำสั่งซื้อขาดหายไป คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถือว่ามีผล ในกรณีนี้ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบในประการใดที่ลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าได้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

3.3 คำสั่งซื้อที่ทำโดยลูกค้าจะก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายเมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคำสั่งซื้อตาม (ข้อ 3.1) อย่างไรก็ตาม ความข้อนี้จะไม่นำมาใช้หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธคำสั่งซื้อทันทีหลังจากได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในประการใด ๆ ต่อลูกค้าที่เชื่อว่าคำสั่งซื้อก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดเห็นว่ามีความจำเป็นโดยเฉพาะ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำสัญญาซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมกับลูกค้า และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย

3.4 โปรดทราบว่า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจเรียกร้องจากลูกค้าซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทเกี่ยวกับคำร้องขอของลูกค้า

4. ข้อผูกพันเกี่ยวกับการใช้สินค้า

ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้สินค้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดในประการใดๆ สำหรับความเสียหายที่ลูกค้าได้รับที่มีสาเหตุมาจากความผิดของลูกค้าในการใช้หรือการเลือกสินค้าโดยลูกค้า ลูกค้าจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและตัวแทน ต่อความรับผิดใดๆ ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีใดๆ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ ค่าทนายความที่เหมาะสม) จากสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

4.1 สินค้าจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การผลิตทั่วไปหรือสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือใช้ในอุตสาหกรรม (การใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป) โปรดทราบว่าการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไปไม่ได้รวมถึงการใช้ใดๆ ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งที่มีวัตถุประสงค์ในการขนส่งมนุษย์ เช่น ยานยนต์ ยานพาหนะ หรือเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไว้เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยโรคมนุษย์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เว้นแต่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้นสินค้าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

4.2 สินค้าจะไม่ใช้ในอุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทหาร เช่น อาวุธหรือสรรพาวุธ

4.3 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการด้วยเงื่อนไขที่ว่า ลูกค้าสั่งซื้อและใช้สินค้าด้วยความรับผิดชอบของลูกค้าเองและปฏิบัติตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่มีรายการในแคตตาล็อก เช่น ข้อมูลจำเพาะ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้งาน เงื่อนไขในการใช้งาน แบบร่างและข้อมูลอื่นๆ ของสินค้า และการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ หรือคำอธิบายอื่นๆ ในเอกสารหรือฉลากที่มาพร้อมกับสินค้า

5. จำนวนวันในการจัดส่ง สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

5.1 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าหรือผู้จำหน่ายตามจำนวนวันในการจัดส่งสินค้าที่กำหนด (จำนวนวันในการจัดส่ง) ที่กำหนดไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องของแคตตาล็อก อย่างไรก็ตาม บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจกำหนดจำนวนวันในการจัดส่งสำรอง ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น การปรับแต่งของสินค้า หรือการสั่งซื้อในปริมาณมาก) หรือขึ้นอยู่กับเวลาที่สั่งซื้อ

5.2 สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสียจะตกไปยังลูกค้าเมื่อส่งมอบการขนส่งให้แก่ผู้รับขน หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะเรียกร้องเอากับผู้รับขน

5.3 หากเวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อทางอีเมล์ และเวลาที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวแตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการส่งอีเมล์ ระยะเวลาการส่งมอบจะคำนวณจากเวลาที่บริษัทได้รับอีเมล์ดังกล่าว

5.4 โปรดทราบว่าบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างคำสั่งซื้อปกติ หากรายละเอียดใดๆ ในคำสั่งซื้อขาดหายหรือไม่ถูกต้อง

5.5 จำนวนวันในการจัดส่งและวันที่เมื่อมีการส่งมอบสินค้าจริงให้แก่ลูกค้าจะแตกต่างกัน เมื่อสั่งซื้อสินค้าโปรดดูระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการส่งมอบตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก

โปรดทราบว่าสินค้าอาจจะไม่สามารถส่งมอบให้ภายในระยะเวลาการส่งมอบที่กำหนดไว้ในแคตตา ล็อกเนื่องจากปัจจัยด้านการขนส่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจรติดขัด หรือการก่อสร้างถนน ช่วงเวลาในการส่งสินค้า (เช่น ระหว่างการจัดส่งเป็นช่วงเวลาวันหยุดสิ้นปีของบริษัทและวันหยุดปีใหม่ วันหยุดสงกรานต์ หรือวันหยุดอื่น) สถานะสินค้าคงคลังของสินค้า หรือเหตุอื่นใด และในกรณีนี้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะไม่รับผิดต่อลูกค้าในประการใดๆ

6. การส่งมอบสินค้า

6.1 การส่งมอบสินค้าจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียน หรือที่อยู่ที่กำหนดโดยลูกค้าในเวลาที่สั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องประทับตราบริษัท หรือลงชื่อผู้แทนของบริษัทในแบบฟอร์มการส่งสินค้าของบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้า

6.2 สินค้าอาจจะไม่มีการส่งมอบหากไม่สามารถยืนยันชื่อบริษัทของลูกค้า ชื่อโรงงาน ชื่อสถาบันวิจัย ป้ายชื่อ หรือการตรวจสอบอื่นๆ ของลูกค้า

6.3 หากส่งมอบสินค้า ณ สถานที่อื่นจากที่ลูกค้ากำหนด บุคคลผู้รับสินค้าจะต้องแสดงหลักฐานส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ ใบอนุญาตหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีนี้ รายละเอียด เช่น ที่อยู่ ชื่อและหมายเลขทะเบียนในใบอนุญาต หรือหนังสือเดินทางที่แสดงอาจจะมีการขอถ่ายสำเนาไว้)

7. การตรวจสอบ

7.1 ภายในหนึ่ง 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า ลูกค้าจะตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยัน ชื่อ รหัสสินค้าและจำนวนสินค้า และตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหาย ผิดรูปแบบ มีข้อบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ (รวมถึงหากข้อมูลจำเพาะของสินค้า ไม่เป็นไปตามที่ปรากฏไว้ในแคตตาล็อก หรือในกรณีเป็นคำสั่งพิเศษที่กำหนดไว้ในแบบร่างของลูกค้า) (รวมเรียกว่าข้อชำรุดบกพร่อง) ในตัวสินค้า หากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะหรือมีข้อชำรุดบกพร่องใดๆ ลูกค้าต้องทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดภายในหนึ่ง 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า แล้วแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องจากการตรวจสอบ และรายงานรายละเอียดที่ระบุสาเหตุและสถานะของสินค้าดังกล่าว และส่งไปยังที่อยู่ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดที่กำหนดไว้

7.2 โปรดทราบว่า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะถือว่าสินค้าได้รับการตรวจสอบและได้รับรองโดยลูกค้าแล้ว หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้รับการแจ้งภายในหนึ่ง 1 สัปดาห์หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

8. มาตรการสำหรับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

หากปรากฏจากการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 7) ว่า สินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะตรวจสอบสินค้าดังกล่าว หากปรากฏชัดเจนแก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าข้อชำรุดบกพร่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งสินค้าใหม่ทดแทนให้ทันที (หรือให้บริการอีกครั้งในกรณีของการบริการ) หรือหากลูกค้ากำหนดให้คืนเงิน ก็จะคืนเงินตามจำนวนเงินที่จ่ายโดยลูกค้าในส่วนของสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

9. การส่งสินค้าเกินจำนวน

ในกรณีที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเกินจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ และความผิดดังกล่าวมาจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าจะติดต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และส่งคืนสินค้าส่วนที่เกินนั้นให้กับบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ทันที ในกรณีนี้ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการคืนสินค้าส่วนที่เกิน ขอให้ลูกค้าเก็บรักษาสินค้าส่วนที่เกินให้อยู่ในสภาพเดิมและบรรจุภัณฑ์นับตั้งแต่ได้รับสินค้าดังกล่าวจนกระทั่งส่งคืนให้แก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

10. คำสั่งซื้อพิเศษ

หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีข้อมูลจำเพาะตามที่ระบุไว้ในแบบร่างที่ให้มาโดยลูกค้า สินค้าพิเศษที่ข้อมูลจำเพาะนอกเหนือไปจากข้อมูลจำเพาะมาตรฐานในแคตตาล็อก หรือคำสั่งพิเศษอื่น วิธีการสั่งซื้อและบริการจะแตกต่างจากคำสั่งซื้อสำหรับสินค้ามาตรฐานที่ปรากฏในแคตตาล็อก นอกจากวิธีการสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อพิเศษแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะนำมาใช้กับคำสั่งซื้อพิเศษได้เท่าที่ไม่ขัดกับลักษณะของคำสั่งซื้อพิเศษ

11. ภาษีที่ใช้

ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มเติมเท่ากับเงินค่าภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ หากมี

12. การชำระเงิน

12.1 ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าสำหรับสินค้าที่ซื้อและภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บ ด้วยวิธีการชำระที่กำหนดในแคตตาล็อกที่ลูกค้าเลือกไว้ ณ เวลาที่ลงทะเบียนลูกค้า หากมีการให้ขยายระยะเวลาในการชำระ ผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ตกลงและเข้าใจว่า ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะครบกำหนดชำระภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้โปรดทราบว่า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจขอให้ชำระเป็นเงินสดตอนส่งมอบสินค้า หรือขอให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าหากเป็นลูกค้าใหม่ ขึ้นอยู่กับสถานะของธุรกรรมหรือด้วยเหตุอื่นๆ ลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

12.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะส่งใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าที่ได้ขนส่ง และลูกค้าต้องชำระเงินทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือได้รับความเห็นชอบโดยประการอื่นจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินดังกล่าว ถ้ามี

12.3 หากลูกค้าไม่ชำระเงินค่าสินค้าและภาษีทั้งหมดภายในวันที่กำหนดตามเงื่อนไขการชำระเงิน โดยไม่คำนึงถึงเหตุของความล่าช้าดังกล่าว อาจจะต้องเสียค่าผิดนัดชำระเพิ่มจากจำนวนเงินค้างชำระในอัตราที่กำหนดโดยบริษัทแยกต่างหาก

12.4 หากการชำระเงินโดยลูกค้าไม่สามารถยืนยันได้ภายในวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขการชำระเงิน โปรดทราบว่าบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดอาจดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น ระงับคำสั่งซื้อของลูกค้าและการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อมาแล้ว หรือเพิกถอนทะเบียนของลูกค้า

12.5 หากลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนวิธีชำระเงิน โปรดติดต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด วิธีการชำระเงินใหม่จะดำเนินการตามที่กำหนดแยกต่างหากโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

13. วงเงินสูงสุด

13.1 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะกำหนดวงเงินเครดิตสูงสุดที่ลูกค้าสามารถเป็นหนี้กับบริษัทสำหรับการซื้อสินค้ารวมทั้งหมดในเวลาใดๆ (วงเงินสูงสุด)

13.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยดุลยพินิจของตน หากราคารวมของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเกินวงเงินสูงสุด หรือหากมีความจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับวงเงินสูงสุด ในกรณีดังกล่าว โปรดทราบว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งมอบสินค้าภายในวันส่งมอบที่กำหนด

  (13.2.1) ขอให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า หรือจ่ายจำนวนเงินที่ค้างชำระ
  (13.2.2) ปฏิเสธคำสั่งซื้อ
  (13.2.3) วิธีการอื่นใด ที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดกำหนด

13.3 โปรดติดต่อบริษัทเพื่อตรวจสอบวงเงินสูงสุดของลูกค้า

14. การปฏิเสธไม่รับสินค้า

หากลูกค้าปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่สามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าด้วยเหตุผลที่เกิดจากลูกค้า (เช่นไม่มีผู้ใดตามที่อยู่เพื่อรับสินค้า) บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะพิจารณายกเลิกสัญญาซื้อขายของสินค้านั้นโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าในกรณีนี้ลูกค้าต้องชำระเงินเท่ากับราคาของสินค้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เว้นแต่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดเชื่อว่ามีสถานการณ์พิเศษอันเกี่ยวกับสภาพ ประเภท หรือปริมาณของสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าที่ใช้หรือปัจจัยอื่นๆ

15. การสละความรับผิดเพราะเหตุสุดวิสัย

หากการส่งมอบสินค้าล่าช้า หรือส่งไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายหรือข้อบัญญัติ การยกเลิกโดยผ่านการใช้อำนาจรัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากความล่าช้าดังกล่าวหรือส่งมอบสินค้าไม่ได้

16. การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกคำสั่งซื้อ

16.1 ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตาม นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ที่กำหนดในเว็บไซต์ (นโยบายการยกเลิก) สำหรับการยกเลิก โปรดติดต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ทางโทรศัพท์ภายในหรือก่อนวันและเวลากำหนดไว้ในแคตตาล็อก โดยไม่คำนึงถึงความที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการยกเลิกเนื่องจากสภาพ ประเภท ปริมาณ หรือวันส่งสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าที่ใช้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

16.2 ลูกค้าอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในแคตตาล็อกหรือในนโยบายกายกเลิกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการขอยกเลิก ประเภทและปริมาณของสินค้า และปัจจัยอื่นๆ

16.3 ลูกค้าไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อ เว้นแต่การยกเลิกดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดใน (ข้อ 16) นี้

17. การคืนและการเปลี่ยนสินค้า

17.1 ลูกค้าอาจคืนหรือรับสินค้าทดแทน (การคืน) หลังจากระยะเวลาตรวจรับที่ระบุไว้ใน (ข้อ 7) เว้นแต่จะนำกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้มาใช้

  (17.1.1) สินค้าไม่ได้กำหนดเป็น สต๊อก ในแคตตาล็อก
  (17.1.2) สินค้าที่ถูกเปิด หรือแกะออก หรือนำไปใช้แล้ว
  (17.1.3) คำสั่งซื้อพิเศษภายใต้ (ข้อ 10) ของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า
  (17.1.4) สินค้าที่ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อตามคำขอของลูกค้า
  (17.1.5) สินค้าที่เสื่อมคุณภาพหรือเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดในการใช้ของลูกค้า
  (17.1.6) สินค้าที่มีรอยหรือความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า
  (17.1.7) เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบสินค้า
  (17.1.8) เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก
  (17.1.9) สินค้าอันตราย

17.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อความใน (ข้อ 17.1) หากมีข้อชำรุดบกพร่องหรือส่งสินค้าผิดที่มีสาเหตุมาจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะเปลี่ยนหรือยอมรับการคืนสินค้าที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า โปรดติดต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 17.1 โดยข้อมูลจากลูกค้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะตรวจสอบว่าเกิดความเสียหายหรือการส่งมอบที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุมาจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดหรือไม่ และหากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด รับทราบดังกล่าวบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ยอมรับคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถยืนยันสภาพของสินค้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจปฏิเสธการรับคืนสินค้า

17.3 หากการคืนสินค้าโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือการคืนสต็อก (ดูนโยบายการยกเลิก) ที่เรียกเก็บต่อลูกค้า

17.4 ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าธรรมเนียมในการจัดการหรือการคืนสต็อกเท่ากับ 20% ของยอดขายรวมของสินค้าคืน หากการคืนสินค้าทำขึ้นตามข้อความใน (ข้อ 17.1) ของข้อกำหนดและเงื่อนไข

17.5 ราคาซื้อของสินค้าที่คืนบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่คำนวณเป็นจำนวนรวมที่ใช้กำหนดส่วนลดจากปริมาณใดๆ ที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอ และราคาทั้งหมดจะถูกคำนวณใหม่ตามนั้น

18. การรับประกัน

18.1 มาตรฐานการรับประกัน กล่าวคือการรับประกันทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวสินค้ากำหนดไว้ต่างหากในแคตตาล็อก การรับประกันของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด นี้แทนและไม่รวมการรับประกันอื่นๆ ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การขาย หรือการบริการสินค้า (หรือส่วนใดๆ ของสินค้า) รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน (ในที่นี้รวมกันเรียกว่า บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย) ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือที่ก่อขึ้นโดยประการอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถในการซื้อขายได้ใดๆ และการรับประกันความเหมาะแก่วัตถุประสงค์หรือการใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่ใช้การรับประกันกับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องภายใต้การรับประกัน จะเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้า และลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้าที่กำหนดโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ต่างหาก โดยข้อชำรุดบกพร่องของสินค้าอาจจะไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เพราะสภาพ วันผลิต หรือข้อมูลจำเพาะของสินค้ามีปัญหา

19. การเบิกถอนทะเบียนและการยกเลิกสัญญาซื้อขาย

19.1. หากนำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้มาใช้กับลูกค้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจเพิกถอนทะเบียนลูกค้า ระงับหรือยกเลิกส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยกเลิกสัญญาซื้อขายใดๆ ที่ได้ทำไว้กับลูกค้าทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบอีก

  (19.1.1) หากปรากฏว่ากรณีใดกรณีหนึ่งที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 1.2.) นำมาใช้กับลูกค้า
  (19.1.2) หากใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจาก การใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
  (19.1.3) หากใช้สินค้าในอุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทหาร เช่น อาวุธ สรรพาวุธ
  (19.1.4) หากลูกค้าล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกิดจากการใช้บริการและไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน โดยไม่คำนึงว่า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งเตือนให้ลูกค้าทำการแก้ไขนั้นทราบหรือไม่
  (19.1.5) หากลูกค้ายังคงถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ถูกยกเลิกหรือระงับการดำเนินธุรกิจ
  (19.1.6) หากลูกค้าถูกระงับมิให้ชำระหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเช็คที่ออกโดยลูกค้าถูกปฏิเสธ
  (19.1.7) หากความน่าเชื่อถือของลูกค้าได้ลดลงอย่างมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อธุรกิจของลูกค้าที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ
  (19.1.8) หากลูกค้าถูกบุคคลที่สามมีคำร้องขอให้อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ชั่วคราว พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือการบังคับคดีใดๆ หรือการขายทอดตลาด หรือถูกเรียกเก็บภาษี หรือค่าภาระของรัฐอื่นๆ
  (19.1.9) หากมีการยื่นคำร้องเพื่อให้ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการ ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอื่นต่อลูกค้าหรือโดยลูกค้า
  (19.1.10) หากลูกค้ามีมติให้ยุบเลิกกิจการหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
  (19.1.11) หากหากลูกค้ามีอุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือสัญญาซื้อขายใดๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อพิพาทแรงงาน หรือเหตุอื่น
  (19.1.12) หากลูกค้าฉ้อฉลต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือดำเนินการอื่นใด โดยไม่สุจริต ที่ทำให้ยากต่อคงสมาชิกภาพของลูกค้าต่อไปได้
  (19.1.13) หากฐานะทางการเงินของลูกค้าแย่ลง หรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าอาจเกิดกรณีนี้ขึ้น
  (19.1.14) หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยได้ใช้วิธีการการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม
  (19.1.15) หากลูกค้ายกเลิกทะเบียนของตนด้วยดุลยพินิจของตนตาม (ข้อ 21)
  (19.1.16) หากลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง 1 ปีขึ้นไป
  (19.1.17) หากลูกค้ากระทำการต้องห้ามใดๆ ตาม (ข้อ 29)
  (19.1.18) หากมีเหตุให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อได้ว่าลูกค้าไม่เหมาะจะเป็นลูกค้าสำหรับการบริการ

19.2 หากใช้กรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นกับลูกค้า หนี้ทั้งหมดจากการใช้บริการของลูกค้าจะครบกำหนดชำระทันที และลูกค้าต้องชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดทันที นอกจากนี้ ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อันมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

20. การแจ้งและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน

20.1 หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ตัวแทน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บุคคลที่ติดต่อ ที่อยุ่อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้เมื่อตอนสมัครลงทะเบียนเป็นลูกค้า หรือลงทะเบียนผู้ใช้งานของลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางเว็บไซต์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

20.2 นอกเหนือจาก (ข้อ 20.1) หาก (1) ลูกค้าโอนธุรกิจของตนให้กับบุคคลที่สาม รับโอนธุรกิจมาจากบุคคลที่สาม หรือมีการควบรวมกิจการ หรือ (2) เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 19.1) ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) ทราบทันที ในกรณีเช่นนี้ หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นว่าจำเป็น บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจปรึกษาลูกค้าว่าจะยังคงดำเนินการทำธุรกรรมและการลงทะเบียนลูกค้าต่อไปหรือไม่

20.3 หากลูกค้าไม่แจ้งหรือมีความล่าช้าในการแจ้งให้ทราบตามที่กำหนดไว้ใน (ข้อ 20.1 หรือ 20.2) และสินค้า และแคตตาล็อกรวมทั้งการสื่อสารด้านธุรการใดๆ ไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือการส่งมอบนั้นล่าช้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดจะถือว่ารายการสินค้าดังกล่าวมาถึงลูกค้าหรือลูกค้าได้รับในเวลาที่ควรถึงลูกค้าตามปกติ นอกจากนี้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในการส่งรายการสินค้าดังกล่าวไปยังที่อยู่ใหม่ของลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนสินค้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท

21. การยกเลิกทะเบียนโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจยกเลิกทะเบียนของตนโดยการแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบตามวิธีการที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดไว้ เมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าวแล้ว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะยกเลิกการลงทะเบียนลูกค้าดังกล่าว และสถานะการเป็นลูกค้าจะหมดลงในเวลาที่มีการยกเลิกทะเบียนนั้น

22. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการขายสินค้าใดๆ ให้กับลูกค้าให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การขายหรือการซื้อสินค้า หรือความสัมพันธ์ของลูกค้า และบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่อันเป็นที่ทำการแห่งใหญ่ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และลูกค้าและบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ยอมสละการคัดค้านใดๆ ต่ออำนาจศาลแต่เพียงแห่งเดียว

23. การแก้ไขราคาและข้อมูลจำเพาะ

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาระงับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ปรากฏในแคตตาล็อก (การแก้ไข) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดราคา จำนวนวันขนส่ง ระยะเวลาการส่งมอบ และ/หรือข้อมูลจำเพาะการออกแบบสินค้า หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงแจ้งให้ลูกค้าทราบการแก้ไขดังกล่าว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะเลือกเวลา สื่อ และวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแจ้งด้วยดุลยพินิจของตน หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับการแกไขดังกล่าว

24. ความเห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข (การแก้ไข) และจะกำหนดการแก้ไขดังกล่าวไว้ทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด (หน้าแคตตาล็อกสินค้าและข้อกำหนดและเงื่อนไข) หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าเห็นชอบกับการแก้ไขดังกล่าว

25. ระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก

25.1 แคตตาล็อก (ไม่รวมแคตตาล็อกตามเว็บที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาที่มีผล) มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น โปรดทราบว่า หากบริษัทไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากแคตตาล็อกหลังสิ้นสุดระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก

  (25.1.1) เมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยแพร่แคตตาล็อกล่าสุด หรือแคตตาล็อกอื่น
  (25.1.2) เมื่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าแคตตาล็อกไม่สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ถูกต้องในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น หรือบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ขยายระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด (หน้าแคตตาล็อกสินค้า) กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะ

25.2 การสิ้นสุดระยะเวลามีผลของแคตตาล็อกจะไม่เป็นการจำกัดการมีผลของความข้อนี้แต่อย่างใด บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับจากการทำคำสั่งซื้อจากแคตตาล็อกที่ระยะเวลามีผลได้สิ้นสุดลง

26. อำนาจบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการทุกคน ลูกค้าต้องเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไข และเนื้อหาของแคตตาล็อกอย่างถ่องแท้ก่อนใช้บริการ โปรดทราบว่า หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดซึ่งกระทำแยกต่างหากระหว่างลูกค้ากับบริษัท (รวมถึงข้อตกลงใดๆ ในใบสั่งซื้อที่ลูกค้าใช้) ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจบังคับ

27. การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

27.1 เมื่อลูกค้าดูข้อมูล หรือรับบริการ หรือที่คล้ายคลึงกันโดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตนเองและทำเช่นนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ และตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ

27.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและการบริการที่ให้ผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต แต่ทางบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับประกันความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การสามารถใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความใหม่ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม หรือการได้รับผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ต่อสินค้า ข้อมูล และการให้บริการผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต เว้นแต่เกิดจากการกระทำผิดของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

27.3 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น การป้องกันการเปิดเผยข้อมูล แต่จะบอกให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลอาจเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย และบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

27.4 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดจากการใช้การบริการอินเทอร์เน็ต (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการไม่ส่งมอบจากการสั่งซื้อที่ทำผ่านเว็บไซต์) เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

27.5 บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้การบริการอินเทอร์เน็ตในทางอื่นที่ไม่ใช่วิธีการใช้โดยปกติ

28. การหยุดให้บริการชั่วคราวและถาวร

ในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

28.1 หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) ไฟฟ้าล้มเหลวหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือความเสียหายต่อสายส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

28.2 หากการส่งมอบสินค้าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การออกกฎหรือการยกเลิกกฎหมายหรือประกาศของทางรัฐบาล กรณีพิพาทด้านแรงงาน หรือสถานการณ์อื่นใดอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

28.3 หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา

28.4 หากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อโดยประการอื่นว่าการระงับหรือหยุดให้บริการเป็นสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับดำเนินการให้บริการ

29. การกระทำต้องห้าม

ลูกค้าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ขณะใช้บริการ

29.1 ลงข้อมูลที่เป็นเท็จในทะเบียนลูกค้า

29.2 กระทำการที่น่าจะหรืออาจจะเป็นการรบกวนการดำเนินการบริการนี้

29.3 ทำการสั่งซื้อสินค้าภายใต้ชื่ออื่นหรือหมายเลขลูกค้าหรือไอดีลูกค้าที่เป็นเท็จ

29.4 กระทำการในทางที่จะหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสร้างความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท

29.5 กระทำการที่จะหรืออาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิความเป็นส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ ของลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

29.6 เข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและสร้างข้อมูลเท็จ

29.7 ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งหรือใส่ไวรัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

29.8 กระทำการใดๆ ที่จะหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะ หรือกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ

29.9 มอบหมายหรือโอนสิทธิ์และหน้าที่ใดๆ ของลูกค้า ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ

29.10 กระทำการใดๆ ที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม

30. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

30.1 ลูกค้าต้องไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านการบริการเกินขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงลิขสิทธิ์

30.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวกับการละเมิดจากปฏิบัติตามแบบหรือข้อมูลจำเพาะของลูกค้า หรือจากการเพิ่มหรือดัดแปลงสินค้า หรือรวมสิ่งดังกล่าวมานั้นเข้ากับสินค้าโดยหรือตามคำแนะนำของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด หรือจากการใช้สินค้าในการปฏิบัติกรรมวิธีหรือระบบที่ระบุโดยลูกค้า

30.3 ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จากการเรียกร้องหรือความเสียหายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อ 30 นี้

31. การจัดการหมายเลขและรหัสผ่านของลูกค้า

31.1 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการหมายเลข ไอดีผู้ใช้และและรหัสผ่านของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้

31.2 ลูกค้าต้องไม่โอน ให้ยืม หรือเปิดเผยหมายเลขลูกค้า ไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แก่บุคคลที่สาม

32. ข้อมูลส่วนบุคคล

32.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้าที่เก็บรวบรวมโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการใช้บริการ จะนำมาใช้สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

  (32.1.1) เพื่อให้ข้อมูลองค์กร ข้อมูลและการจัดงานทางธุรกิจ โดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
  (32.1.2) เพื่อให้ข้อมูลสินค้า หรือการสำรวจเกี่ยวกับเครื่องจักร ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ

32.2. บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้าที่ได้รับจากการใช้บริการแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

  (32.2.1) เมื่อเปิดเผยให้บริษัทผู้รับขนส่งหรือผู้ผลิตที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หรือเมื่อจำเป็นโดยประการอื่นเพื่อที่จะให้บริการ
  (32.2.2) เมื่อลูกค้ายินยอมให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์
  (32.2.3) เมื่อต้องการเปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ

32.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทที่ให้ใว้บนเว็บไซต์

33. จำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย จะไม่รับผิดใดๆต่อความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ที่พิเศษ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าชนิดใดๆ หรือการสูญเสียรายได้หรือผลกำไร สูญเสียธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับความสามารถหรือไม่สามารถใช้สินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเป็นผลมาจากความประมาทของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และ หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้โดยเฉพาะ ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือที่เกิดขึ้นโดยประการอื่นอันเกี่ยวกับการขายสินค้า จะไม่เกินราคาซื้อที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นค่าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือตามทฤษฎีหรือมูลคดีใดๆ

34. ไม่มีกฎยกเลิกคำสั่งซื้อ

เท่าที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต จะไม่มีระยะเวลายกเลิกการขายสินค้าที่มีรายการในแคตตาล็อกซึ่งสั่งซื้อทางไปรษณีย์

35. การให้ข้อมูลและบริการจัดหาสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้กับบริการอื่นๆ นอกจากการจำหน่ายสินค้าที่มีรายการในแคตตาล็อก โดยที่ต้องไม่ขัดกับสภาพของบริการนั้น รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดขึ้นสำหรับบริการดังกล่าว บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด อาจกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าวไว้ต่างหากและลูกค้าต้องใช้บริการนั้นตามข้อกำหนดที่แยกไว้ต่างหากนั้น

36. การติดต่อสื่อสารกับบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

โปรดสั่งซื้อ แจ้ง และทำการติดต่อสื่อสารอื่นใดเกี่ยวกับธุรกรรมไปยังบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันและเวลาทำการของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก โปรดติดต่อบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับปัญหาใดๆ กับสินค้า หรือปรึกษาปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดอื่นทั้งหมด

37. วันทำการ

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนดวันที่ดำเนินการให้บริการด้วยดุลยพินิจของตน (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ วันลงทะเบียน วันสั่งซื้อ และ หรือวันส่งมอบสินค้า) โปรดทราบว่า บริษัทอาจเปลี่ยนวันที่ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

38. การปรึกษาหารือ

เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการปรึกษากันระหว่างบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด และลูกค้า

39. การรับรู้และการยอมรับ

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ Nejireo.com โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการยอมรับของท่านโดยไม่มีการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์นี้

40. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล สารสนเทศและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมด ที่แสดง ที่มีอยู่หรือที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่เจ้าของกำหนดและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดทั้งหมดหรือบางส่วน และจะไม่ลบหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ใดๆ หรือประกาศอื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยง ทำซ้ำ ขาย เผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขหรือแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดก่อน

41. การอนุญาตและการห้ามใช้

41.1 ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข แปล ระงับ จำกัดการเข้าถึงหรือยกเลิกเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาหรือการเชื่อมโยงใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดอาจใช้ดุลพินิจในการยุติการเรียกดูและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมทั้งการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดไม่ยินยอม เมื่อมีการแจ้งการคัดค้านดังกล่าวจากบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด ท่านยินยอมที่จะยุติการเชื่อมโยงดังกล่าวทันที

41.2 บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดได้ให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงแบบ (Drawing) ผ่านทางเว็บไซต์ ได้จัดทำขึ้นให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือในการออกแบบและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น การใช้ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต การผลิตซ้ำ การนำเสนอที่ไม่ถูกต้อง และ / หรือการส่งไฟล์แบบร่าง ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค หรือวัสดุที่เป็นผลหรือที่เกี่ยวข้องใด ๆ อาจเป็นผลให้ยุติการใช้งานของท่าน บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะยุติการใช้และ / หรือการลงทะเบียนของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงการละเมิดใดๆ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

41.3 แบบ (Drawing) รวมทั้งข้อมูล แผนภูมิ สูตร ส่วนประกอบ มาตรฐานความถูกต้อง พิกัดและคำแนะนำการใช้ทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของท่าน และอาจจะไม่ใช่กับการใช้งานที่ต้องการทั้งหมด แบบ (Drawing) ไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนการวิเคราะห์การใช้ที่ถูกต้องที่ดำเนินการโดยวิศวกรออกแบบที่มีประสบการณ์และที่มีความรู้ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควรจะขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขในการใช้งานเฉพาะของท่าน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ การนำมาใช้กับสินค้าเฉพาะใดๆ ไม่ควรจะอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ใน แบบ (Drawing) แต่เพียงอย่างเดียว

42. ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีให้เพื่อจุดประสงค์สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและ/หรือบริษัทในเครืออยู่ภายใต้บังคับการรับประกันตามมาตรฐานของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและ/หรือบริษัทในเครือและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการขายในสัญญาการซื้อขาย ระหว่างบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดกับผู้ซื้อ เนื้อหาและการเชื่อมโยงของเว็บไซต์นี้ได้จัดให้บนพื้นฐาน ตามที่เป็น และ ตามที่มี และจะใช้เฉพาะความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่าที่กฎหมายอนุญาตได้เต็มที่ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ (รวมทั้งเนื้อหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และลิงค์) รวมไปถึงความเหมาะแก่ประโยชน์เฉพาะ การสามารถซื้อขายได้ สิทธิ การไม่ละเมิด ผล ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน การเข้าถึงได้ การเข้ากันได้ ความปลอดภัยและปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หรือการสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง ที่พิเศษ ที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นการลงโทษและ/หรือสูญเสียกำไรเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือลิงค์ของเว็บไซต์นี้

43. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจะปกป้อง ชดใช้และปกป้องบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและผู้รับจ้างจากการทวงถาม การเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรืออันตรายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน การดำเนินการออนไลน์จากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือการติดต่อหรือการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้

44. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้น ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักกฎหมาย ศาลแห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่เพียงแห่งเดียวในการตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทต่อศาลแห่งประเทศไทยเท่านั้น

45. ความรับผิดชอบต่อไอดีเข้าระบบและข้อมูลผู้ใช้

ท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูล ไอดีเข้าระบบใด ๆ (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รหัสผ่าน การเจาะจงเฉพาะผู้ใช้งานผู้เดียว การระบุข้อมูลผู้ใช้งานตามไอดีเข้าระบบและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้เกี่ยวกับชื่อเข้าระบบที่ออกโดยบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด) ไว้เป็นความลับ และในกิจกรรม ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการการที่ท่านให้หรืออนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใช้ชื่อเข้าระบบของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งเราทันทีในกรณีที่ (1) ไอดีเข้าระบบของท่านสูญหายหรือถูกขโมยหรือ (2) ไอดีเข้าระบบของท่านหรือไอดีเข้าระบบของผู้ใช้ที่เป็นบริษัทที่ท่านรับผิดชอบอยู่ จะต้องยกเลิกโดยทันทีเนื่องจากการลาออกและ/หรือการเลิกจ้างลูกจ้างหรือตัวแทนใด ๆ และ (3) ท่านรู้ว่ามีการใช้ไอดีเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การแจ้งให้บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัดทราบว่าข้อมูลไอดีเข้าระบบของท่านสูญหายหรือการถูกขโมย การยกเลิกไอดีเข้าระบบของ Nejireo.com หรือการใช้ไอดีเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต จะไม่เป็นการจำกัดหรือขจัดความรับผิดชอบของท่านต่อความเสียหายใด ๆ การเรียกร้องและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ โดยไม่ถูกต้อง

46. อื่นๆ

ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมีอำนาจเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของกิจการใด ๆ ที่ท่านเป็นตัวแทน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และแทนที่ข้อตกลงหรือการสื่อสารใด ๆ ก่อนหน้านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขโดยดุลยพินิจของบริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น หากข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มอย่างเต็มที่ ภาระผูกพันของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปแม้จะไม่มีเว็บไซต์นี้ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใด ๆ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก็ตาม